Investera i biologisk mångfald och skapa en positiv klimatpåverkan

Företagsinvesteringar för biologisk mångfald och klimat

Initiativ 1415 möjliggör för företag att investera i lokala projekt som bidrar till ökad biologisk mångfald. I dagsläget fortsätter vi att förlora biologisk mångfald och den trenden måste vändas. Klimatförändringarna slår allt hårdare och dessa behöver begränsas, det gör vi genom att accelerera koldioxidupptaget i svenska skogar. I praktiken sker det genom att spara skog och att plantera ny skog som ökar klimatnyttan. Vi kommer att klara av den här krisen, men det krävs att vi går från ord till handling.

Upprop för biologisk mångfald

Friska ekosystem och ekosystemtjänster är nödvändiga för vår överlevnad. Vilda pollinatörer och pollinering är avgörande för vår matproduktion. Om vi fortsätter förlora biologisk mångfald riskerar vi kollaps av hela ekosystem och dess funktioner. Detta kommer att påverka människors välfärd och livskvalitet för flera generationer framöver.

Vill ni bidra till ökad biologisk mångfald?

Initiativ 1415 erbjuder företag möjligheten att investera i olika lokala projekt med målet att bevara och förstärka den biologiska mångfalden och att öka koldioxidupptaget i svenska skogar. Företag kan klimatkompensera sina utsläpp med en produkt som hanterar företagets klimatavtryck samtidigt som den bidrar till att öka den biologiska mångfalden och medverkar till att anpassa de svenska skogarna till klimatförändringarna. I jordbrukslandskapet bevarar och förstärker vi livsmiljöerna för de vilda pollinatörerna för att säkerställa friska ekosystem som levererar de ekosystemtjänster vi är beroende av. Vi anlägger dikesdammar och filter för att skydda grund- och dricksvatten. Vi behöver förhindra läckage från jordbruket som är den största källan till algblomningar, syrebrist och bottendöd. Denna åtgärd kombineras med filter för kemikalier och läkemedel. Vi strävar efter att skapa en hållbar och grönare framtid, integrerar samarbeten och har en kontinuerlig kontakt med myndigheter för att säkerställa att projekten drivs utifrån bästa praxis och uppnår högsta kvalite.

Våra verksamhetsområden:

Landbaserad och marin biologisk mångfald

Vi hjälper företag att investera i projekt som främjar den biologiska mångfalden.

Utsläppsreduktion och ökad koldioxidinbindning

När företag gjort vad de kan för att reducera sina koldioxidutsläpp hjälper vi till att hantera residualen, dvs att kompensera de kvarvarande utsläppen. Det görs genom att lokalt spara skog och etablera ny skog som sammantaget ökar koldioxidinbindningen i svenska skogar. Om företag väljer att inte kompensera sitt kvarvarande utsläpp tar de ett aktivt beslut om att öka koldioxidhalten i atmosfären vilket leder till accelererande klimatförändringar.

Nyheter

EU-kommissionen lägger fram nytt
initiativ för pollinatörer

EU-kommissionen lade den 24 januari fram en ny giv om vilda pollinatörer. Mot bakgrund av minskningen av pollinerande insekter i Europa lades ett EU-initiativ om pollinatörer fram redan 2018. Men efter högt ställda krav om mer beslutsamma åtgärder från allmänheten omfattar den nya given ytterligare åtgärder för EU och medlemsländerna i syfte att stärka insatserna för pollinatörer.

Den nya given för vilda pollinatörer ska spela en betydande roll i EU:s strategi för biologisk mångfald 2030, som syftar till att bromsa förstörelsen av ekosystem och skapa skydd åt naturen genom en omfattande, ambitiös och långsiktig plan. Därmed ska revideringen bidra till målen i den europeiska gröna given. Initiativet för vilda pollinatörer ges i form av ett meddelande, och saknar därmed rättslig verkan.

Rulla till toppen