Ökad koldioxidinbindning i svenska skogar som främjar biologisk mångfald och klimatanpassning.

Investera i koldioxidinbindning

Två verktyg för klimatet. Samtidigt som åtgärder genomförs för att reducera verksamhetens koldioxidutsläpp finns möjligheten till att investera i åtgärder som ökar koldioxidinlagringen. Ansvaret för reduktionen ligger hos företagen.
När det gäller klimatinvesteringar säkerställer Initiativ 1415 att skog sparas och att nya skogar etableras som sammantaget ökar koldioxidinbindningen. Utöver koldioxidinbindningen är det centralt att bidra till ökad biologisk mångfald. 20% av ersättningen till skogsägare är öronmärkt för att bevara och förstärka den skogliga biologiska mångfalden. Produkten bidrar till att skapa klimatanpassade skogar som är robusta och motståndskraftiga och därmed bättre klarar av att möta kommande temperaturhöjningar.

Erbjudande:

Klimatinvestering för företag

Vi hjälper företag att klimatinvestera sin verksamhet genom att investera i lokala projekt som ökar koldioxidbindningen. Våra projekt är en direkt åtgärd för att minska klimatpåverkan samtidigt som vi främjar biologisk mångfald och klimatanpassar de svenska skogarna vilket är avgörande för en hållbar framtid.

Spara (bevara) skog

Produkt: Spara skog och säkerställ kolsänkan – Bevara Kolsänkan (BK)

Modell för koldioxidbindning i brukade skogar där antalet certifikat som utfärdas baseras på hur mycket skog som sparas av den årliga tillväxten i virkesförrådet. Då avtal mellan skogsägare och Initiativ 1415 ingås om att spara skog fastställs referensnivån för kolförrådet på fastigheten med hjälp av skogsbruksplanen. Referensnivån får inte underskridas under 20 år och varje år kvantifieras en ny referensnivå beroende på hur mycket skog som sparats.

Nyetablering av skog

Produkt: Nybeskogning, etablera nya skogar och Öka Kolsänkan (ÖK)

Modellen för nyetablering av skog säkerställer att 200 ton koldioxid binds in per hektar eller 100 kg per planta, baserat på normal planteringspraxis då 2000 plantor planteras per hektar. Plantering av skog ökar långsiktigt den biogena kolsänkan och är ett effektivt sätt att öka kolsänkan. För att bidra till biologisk mångfald planteras minst 15% (300 stycken) lövträd per hektar.

Win-win

Att investera i koldioxidinbindning är inte bara fördelaktigt för klimatet, det skapar också stolthet på företaget då företaget tar ansvar för de utsläppen verksamheten skapar. När personalen aktivt deltar i t.ex. trädplanteringsprojekt, stärker de sitt engagemang för hållbarhet samtidigt som de ser konkreta resultat som kan kopplas direkt till företagets och politiska klimatmål. Det främjar en positiv arbetsmiljö och positiv PR. Genom företagets engagemang för klimat- och miljöfrågor blir företaget en attraktivare samarbetspartner för kunder och leverantörer. Företaget stärker sitt varumärke som en förespråkare av klimat- och miljövänliga åtgärder. Det är en win-win för både klimatet, miljön och företaget. Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa ert företag.

Rulla till toppen