Lagkrav - Klimatredovisning

Lagkrav och redovisningskrav gäller även svenska företag

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet) är antaget av både Europeiska rådet (28 november 2022) och Europaparlamentet (10 november 2022). Europeiska rådet är EU´s högsta styrande organ och Europaparlamentet är den lagstiftande institutionen inom EU.

Det nya CSRD-direktivet är en del av agendan för hållbar finansiering och en nyckelkomponent för att nå målen i EU:s gröna giv.  Länk ”Green Deal”: EU:s gröna giv (europa.eu)

CSRD-direktivet innebär att svenska företag och organisationer kommer att tvingas att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder – European sustainability reporting standards (ESRS).

Klimatredovisning

GHG-protokollet står för Greenhouse Gas Protocol och är en global standard som används för att underlätta företags rapportering av växthusgasutsläpp. Denna rapportering göra det möjligt att både kvalitativt och kvantitativt jämföra och bedöma olika företags klimatarbete inom samma bransch.

När företag beslutar att kartlägga verksamhetens utsläpp av växthusgaser används GHG-protokollets rapporteringskategorier.

Den frivilliga marknaden för kolkrediter, Voluntary Carbon Market (VCM)

Voluntary Carbon Market är ett ramverk för den frivilliga koldioxidmarknaden där företag efter att reducerat sina utsläpp kan kompensera de kvarvarande utsläppen. Koldioxidkrediter som emitteras av olika aktörer syftar till att t.ex. reversera till atmosfären redan tillförd koldioxid eller att genom alternativa metoder minskar volymen av växthusgaser som tillförs atmosfären.

Rulla till toppen