Koldioxidbindning

Utsläppsreduktion och ökad koldioxidbindning – Två verktyg som används simultant

1. Utsläppsreduktion och referenspunkt

För att påbörja arbetet med att reducera koldioxidutsläppen behöver företaget fastslå en referenspunkt för verksamhetens utsläpp. Referenspunkten är central för arbetet med att sänka verksamhetens utsläpp och för att arbeta fram en reduktionsplan. 1415 utgår från referenspunkten som är resultatet av rapporterat antal ton koldioxidutsläpp som är uträknade baserat på GHG protokollets alla tre scope. Mer information om scope här.

När referenspunkten är fastslagen arbetas reduktionsplanen fram som inkluderar ett reduktionsmål. Reduktionsmålet ska stämma överens med företagets kommunikation om hur verksamheten att bidra till t.ex. Parisavtalet eller den gröna given.

2. Att öka koldioxidbindningen – Mål netto noll

Att accelerera koldioxidbindningen balanseras mot referenspunkten som är fastslagen i klimatredovisningen. De koldioxidutsläppen som inte kan reduceras idag behöver hanteras om inte verksamheten ska fortsätta att tillföra koldioxid till atmosfären. Målet är netto noll och det uppnås genom att balansera antalet ton koldioxidutsläpp med samma antal ton koldioxidbindning.

Exempel: Genom klimatredovisningen fastslås verksamhetens koldioxidutsläpp. Om verksamheten skapar koldioxidutsläpp om 1000 ton är 1000 ton referenspunkten för reduktionsplanen. De 1000 tonen som tillförts atmosfären hanteras genom att bidra till att öka koldioxidbindningen med samma antal ton.

På så sätt nås netto noll utsläpp till atmosfären. 1415 erbjuder två naturbaserade lösningar, en där 1415 säkerställer att skog sparas och en där nya skogar etableras. Dessa två produkter för ökat koldioxidupptag kombineras på ett flertalet sätt med att öka den biologiska mångfalden.

Utsläppsreduktion och ökad koldioxidbindning

Två verktyg som används simultant.

Parisavtalet – Artikel 5
Att öka kolsänkan
Att öka koldioxidupptaget

Parisavtalet – Artikel 4
Att aktivt reducera utsläppen

Optimera skogsbruket – ekonomiskt incitament och skoglig tillväxt.

Det handlar om att öka tillväxten eftersom tillväxten kopplas direkt till ett ökad koldioxidbindning. Tillväxten bibehålls genom ett aktivt hållbart skogsbruk där målsättningen handlar om att hantera en framtida högre virkesefterfrågan.

För att lyckas leverera mer skogsråvara i framtiden måste en del av den årliga skogliga tillväxten sparas varje år. För att spara en del av den årliga tillväxten skapas ett ekonomiskt incitament för skogsägaren där denne får ersättning för att avverka mindre än planerat av den årliga tillväxten.

1415 beräknar koldioxidbindningen baserat på årliga skogliga tillväxten i form av sparade skogskubikmeter vilka sedan via ett omräkningstal omförs till ton koldioxidekvivalenter.

Ett förändrat klimat innebär både möjligheter och risker och det innebär att skogsägare behöver planera strategiskt för att klimatanpassa sitt skogsbruk för att reducera riskerna för klimatrelaterade händelser

Klimatzonerna flyttar för närvarande norrut med 5-10 kilometer om året. Det innebär att den skog som anläggs idag möter ett annat klimat i framtiden och den ska kunna producera skogsråvara och vara lönsam även i framtida klimat.

Sprid riskerna inför framtiden

Anpassa föryngringsmetod till marktypen och klimatet. Klimatet ändras och det krävs t.ex ett annat plantval än tidigare. Vid valet av trädslag bör du fundera över de ökade riskerna för stormfällning och trädslagsspecifika skadegörare som kommer med ett förändrat klimat. Det blir viktigare att sprida riskerna på fler trädslag än tidigare och framför allt större inslag av lövskogar.  I södra Sverige bör skogsägarna öka andelen lövträd men på vissa marker i Norrland verkar det som om granen kan tillgodogöra sig ett varmare klimat bättre än tallen när det gäller produktion. Genom att skapa blandskogar sprids riskerna om ett trädslag skulle drabbas av omfattande skador då beståndet är medelålders eller yngre.

Parisavtalet, Artikel 5 – kolsänka och ett aktivt skogsbruk

Skogens klimatnytta bestäms i huvudsak av hur stor tillväxten är i skogen. Om tillväxten sparas i skogen som ett växande virkesförråd uppstår en kolsänka och koldioxid som redan finns i atmosfären lagras in i ett växande biogent kollager.

Parisavtalets artikel 5 lyder enligt följande ”att bevara och om möjligt öka kolsänkan”.

Det behövs alltså både ökad kolsänka och möjlighet till större uttag av skogsråvara i framtiden. Vi kan kombinera det genom att en del av virkesförrådsökningen, tillväxten, kan sparas och ge ränta på ränta effekt och en del kan skördas och användas för att fasa ut fossilt användande vid t.ex. byggnationer.

Det är viktigt att skogsägare förstår vilket verktyg de besitter och att ett aktivt skogsbruk är centralt. Skogen är ett odlingssystem som vilken odling som helst, men med en väsäntligt längre omloppstid. Oavsett omloppstid är vilken odling som helst i behov av skötsel för att ett bra resultat ska uppnås.

För att säkerställa en ökad kolsänka och ökade möjligheter till framtida avverkning prioriteras tillväxtfrämjande skogsskötsel och god skogsvård. Skogens fördel är att den lagrar in koldioxid som redan hamnat i atmosfären,d.v.s. reverserar kolpoolen från atmosfären till skogen genom fotosyntesen. Skogen möjliggör samtidigt uttag av virke för att bidra med förnybara produkter som kan begränsa användningen av olja och cement och därmed tillförseln av ny koldioxid till atmosfärens kretslopp.

Vi människor på jorden kan begränsa våra framtida fossila utsläpp men vi måste samtidigt reversera redan i atmosfären tillförd koldioxid. Det enda lätt tillgängliga verktyget vi har är skogen och kan vi öka tillväxten har vi skapat ett kraftfullt verktyg för att påbörja en omfattande begränsning av klimatförändringarna.

Skogsbrukets klimatnytta

Tillväxthöjande skogsbruk

Riktade insatser genomförs, exempelvis mer aktiv gödsling, röjning och gallring. Tillväxten ökar, vilket säkerställer och ökar kolsänkan samtidigt som avverkningen gradvis ökar.

Dagens skogsbruk

Skogen brukas på ett aktivt sätt, men utan tillväxthöjande åtgärder. Avverkningen ligger i nivå med tillväxten. Det gör att kolsänkan inte ökar. Klimatnyttan uppstår i huvudsak genom att skogsprodukter ersätter fossilbaserade produkter, så kallade undvikna utsläpp.

Obrukad skog

I skog som inte brukas blir kolsänkan till en början stark. Den avtar med tiden när tillväxten i skogen minskar till följd av åldrande träd. Hela klimatnyttan består av kolsänka som till en början balanserar ett kraftigt ökat fossilberoende.

Rulla till toppen