Bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem

Bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem

Bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem

Att återställa, bevara och förstärka marina och kustnära ekosystem – gräsängar/ålgräsängar

Bakgrund: Stora förluster av sjögräs har skett globalt som ett resultat av direkt och indirekt mänsklig påverkan, och över 29 % av den kända sjögräsutbredningen har försvunnit de senaste 140 åren med en fortsatt förlust av runt 7 % årligen (Waycott m.fl. 2009). Massmortalitet och förlust av sjögräsbestånd, inklusive ålgräs, har rapporterats från bl.a. Sverige (Baden m.fl. 2003), Danmark (Frederiksen 2004), Tyskland (Munkes 2005) och Holland (Giesen m.fl. 1990), där mänskliga aktiviteter tros vara huvudorsaken till problemen (Short & Wyllie-Echeverria 1996, Green & Short 2003, Borum m.fl. 2004).

Denna förlust förespås accelerera med den exponentiellt ökade befolkningstillväxten i världens kustområden, om inte åtgärder snabbt sätts in för att återställa, bevara och förstärka sjögräsmiljöer.

Ålgräsets funktion:

Den kanske viktigaste funktionen är att ålgräsets blad utgör habitat för en lång rad växter och djur som gör att den biologiska mångfalden blir många gånger högre i jämförelse med en botten utan vegetation. Studier i Skagerrak har funnit över 40 olika fiskarter (Pihl och Wennhage 2002, Wennhage och Pihl 2002), 125 arter av fastsittande djur och 72 arter av fastsittande makroalger i ålgräsängar (Fredriksen m.fl. 2005). Jämförande studier i Bohuslän visade att den biologiska mångfalden av fisk var 32 % högre och mängden fisk i vikt 57 % högre i ålgräsängar jämfört med områden utan vegetation, där ålgräs försvunnit. Juveniler av olika torskfiskarter, läppfiskar (labrider) och kantnålsfiskar hittades nästan uteslutande i ålgräsängar där deras antal var upp till 138 gånger högre än på bottnarna utan vegetation (Pihl m.fl. 2006).

Rulla till toppen